แก้ปัญหา การใช้งาน node หลาย version ในเครื่องเดียวด้วย NVM

Node Version Manager

https://github.com/creationix/nvm

การติดตั้ง

ในการ install หรือ update nvm, คุณสามารถติดตั้งด้วย cURL:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

หรือ Wget:

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

ระบบจะเพิ่ม

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

เข้าไปที่ ~/.bash_profile

Verify installation
ในการ verify nvm ว่ามีการติดตั้งแล้วให้ใช้คำสั่ง:

command -v nvm

การใช้งาน

ในการติดตั้ง node ใน version ที่ต้องการ
nvm install 9.11.2 version
หรือ
nvm install 9.11.2

กำหนด node ให้เป็น version ที่ต้องการ
nvm use 8.11.3

เรียกดู path ของ version ที่กำหนด
nvm which 9.11.2

รัน node script shell แบบ กำหนด version
nvm exec 8.11.3 node --version

Start a mongodb shell in docker container

You can run the interactive mongo shell by running the following command:

docker run -it -p 28000:27017 --name mongoContainer mongo:latest mongo

Otherwise, if your container is already running, you can use the exec command:

docker exec -it mongoContainer mongo

or


docker pull mongo
docker run --name CONTAINERNAME --restart=always -d -p 8080:8080 mongo mongod --auth
sudo docker exec -i -t CONTAINERNAME bash
mongo
use admin
db.createUser({user:"user", pwd:"password", roles:[{role:"root", db:"admin"}]})
exit && exit

Now you have created a running Docker container with everything you need. Now if you want to connect from any client with an admin user, just run this

mongo -u "user" -p "password" HOSTIP --authenticationDatabase "admin"