ทดสอบ server ด้วย ApacheBench

ab -n -c :

-n คือ จำนวนครั้งในการทดสอบ (Number of requests)
-c คือ การส่งทดสอบพร้อมๆ กัน (concurrency)

ตัวอย่าง

$ ab -n 100 -c 20 http://lafayettecc.org/lcc_live/event/132/progress
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1706008 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking lafayettecc.org (be patient).....done


Server Software:    nginx/1.4.6
Server Hostname:    lafayettecc.org
Server Port:      80

Document Path:     /lcc_live/event/132/progress
Document Length:    193 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  13.233 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    1
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 1, Exceptions: 0)
Non-2xx responses:   100
Total transferred:   41897 bytes
HTML transferred:    19126 bytes
Requests per second:  7.56 [#/sec] (mean)
Time per request:    2646.506 [ms] (mean)
Time per request:    132.325 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     3.09 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    4  8  1.5   8   10
Processing:  532 702 1203.1  604  12609
Waiting:   532 702 1203.2  604  12609
Total:    537 709 1203.3  613  12619

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  613
 66%  614
 75%  614
 80%  614
 90%  614
 95%  615
 98%  615
 99% 12619
 100% 12619 (longest request)

เพิ่มเติม
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apachebench-to-do-load-testing-on-an-ubuntu-13-10-vps

https://spalinux.com/2012/06/benchmark-web-server-using-ab-apachebench

LAMP on DigitalOcean upgrade php to php7.0

Start with add repositories

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

but if you have some error about UTF-8 fix by

$ locale-gen en_US.UTF-8
$ export LANG=en_US.UTF-8
$ export LC_ALL=en_US.UTF-8
$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

and update apt-get

$ apt-get update && apt-get -y upgrade

Install New PHP Versions

$ sudo apt-get install php7.0

install apache mod package with

$ sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0

Now I could run sudo a2dismod php5 for disable php5 and enable php7 with.

$ sudo a2dismod php5 
$ sudo a2enmod php7.0
$ sudo service apache2 restart

test with phpinfo() and end…

Upgrade PHP built-in on Mac

เริ่มจาก ดูก่อนว่าตอนนี้ เราใช้ php version อะไรอยู่โดยใช้คำสั่ง

$ php -v

PHP 5.5.36 (cli) (built: May 29 2016 01:07:06) 
Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group
Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies

จากนั้นให้ดูว่าตอนนี้ php เราอยู่ที่ไหน

$ which php

/usr/bin/php

จากนั้นดูว่า file php.ini เราอยู่ที่ไหน

$ php -i | grep "php.ini"

Configuration File (php.ini) Path => /etc

จากนั้นให้ download และ install php โดยใช้คำสั่ง

curl -s http://php-osx.liip.ch/install.sh | bash -s 7.0

หลังจากนั้น ไฟล์ทั้งหมดจะถูก build และ ย้ายไปอยู่ที่ /usr/local/php5
ให้เราเข้าไปแก้ bash_profile เพื่อเรียก php ถูกที่

$ sudo vi ~/.bash_profile

เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป

export PATH=/usr/local/php5/bin:$PATH

จากนั้น กด SHIFT + Z สองครั้ง เพื่อ save และออกจาก vi

restart apache
และ แก้ไฟล์ php.ini ตามต้องการที่ folder /usr/local/php5/lib/